149 Средно училище "Иван Хаджийски" осигурява качествено образование чрез обучение по интерактивен, достъпен и интересен за учениците начин в безопасни условия и зачитайки уникалността на всеки ученик. 

Ние се стремим да гарантираме училищна средакоято е достъпна, безопасна и приятна за всички членове на училищната общност, която цени и уважава уникалните характеристики на всеки свой член, в която съществува атмосфера на взаимно приемане, уважение, екипност и принадлежност, в която всеки член има възможност да реализира и развива потенциала си на ученик, професионалист или родител. 

Учениците имат възможност да се запознаят с добри образователни практики и да пътуват безплатно  в страните от ЕС  по различни проекти по програма "Еразъм+". 

От учебната 2019/2020 година вече функционира и новооткритото ново крило на училището, в което има модерен физкултурен салон, зали за бойни изкуства и тенис на маса, кабинети по предприемачество и технологии и зала по безопасност на движението, гарантиращи обучение на високо ниво. 

Осигуряваме безплатна целодневна организация на учебния ден  за всички ученици от І до IV клас. В училището има два бюфета и се осигурява топла храна чрез купонно хранене. 

За всички желаещи се осигурява Целодневна организация на учебния ден  от І до IV клас, която е безплатна. В училището се предлага богато разнообразие от извънкласни дейности и спортове, в които децата могат да развиват своите умения и интереси.

За допълнителна информация - в канцеларията на училището – жк „Овча купел 2“, ул. „Иван Хаджийски“ 21 – всеки работен ден от 08.00 до 16.30 ч.  или на тел. 02 / 9561549, 0894442591.

Очакваме Ви! 

Училището е одобрено за иновативно с решение №472 от 09.07.2018 г. на Министерски съвет на Република България. Иновацията в начален етап е насочена предимно в сферата на фолклора. В тази връзка учениците се запознават с характеристиките на народната култура, с красотата на българските народни песни и осмислят значението и символиката на различните празници.

През Учебната 2019/2020 година учениците от VIII клас ще се обучават по иновативна учебна програма в профил "Софтуерни и хардуерни науки" с разширено изучаване на английски език. Одобрената иновация за първи гимназиален етап предвижда допълнителни учебни предмети, насочени към усвояване на уменията на XXI век, запознаване с особеностите на регионалното и държавно управление, както и обучение, ориентирано към информационна сигурност и защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. 

„Еразъм +“ е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 - 2020 г. Образованието, обучението, младежта и спорта могат да допринесат съществено за справяне със социално- икономическите промени - основните предизвикателства, пред които ще бъде изправена Европа до края на десетилетието, и за подкрепа на прилагането на европейската политическа програма за растеж, създаване на работни места, равенство и социално приобщаване.