149 Средно училище "Иван Хаджийски" осигурява качествено образование чрез обучение по интерактивен, достъпен и интересен за учениците начин в безопасни условия и зачитайки уникалността на всеки ученик.

Ние се стремим да гарантираме училищна среда, която е достъпна, безопасна и приятна за всички членове на училищната общност, която цени и уважава уникалните характеристики на всеки свой член, в която съществува атмосфера на взаимно приемане, уважение, екипност и принадлежност, в която всеки член има възможност да реализира и развива потенциала си на ученик, професионалист или родител.

Учениците имат възможност да се запознаят с добри образователни практики и да пътуват безплатно в страните от ЕС по различни проекти по програма "Еразъм+".

От учебната 2019/2020 година вече функционира и новооткритото ново крило на училището, в което има модерен физкултурен салон, зали за бойни изкуства и тенис на маса, кабинети по предприемачество и технологии и зала по безопасност на движението, гарантиращи обучение на високо ниво.

Осигуряваме безплатна целодневна организация на учебния ден (занималня) за всички ученици от І до VІ клас включително. В училището има два бюфета и се осигурява топла храна чрез купонно хранене.

За всички желаещи се осигурява Целодневна организация на учебния ден (Занималня) от І до VІІ клас, която е безплатна. В училището се предлага богато разнообразие от извънкласни дейности и спортове, в които децата могат да развиват своите умения и интереси.

За допълнителна информация - в канцеларията на училището – жк „Овча купел 2“, ул. „Иван Хаджийски“ 21 – всеки работен ден от 08.00 до 16.30 ч. или на тел. 02 / 9561549, 0894442591.

Очакваме Ви!

Училището е одобрено за иновативно с решение №472 от 09.07.2018 г. на Министерски съвет на Република България. Иновацията в начален етап е насочена предимно в сферата на фолклора. В тази връзка учениците се запознават с характеристиките на народната култура, с красотата на българските народни песни и осмислят значението и символиката на различните празници.

През Учебната 2019/2020 година учениците от VIII клас ще се обучават по иновативна учебна програма в профил "Софтуерни и хардуерни науки" с разширено изучаване на английски език. Одобрената иновация за първи гимназиален етап предвижда допълнителни учебни предмети, насочени към усвояване на уменията на XXI век, запознаване с особеностите на регионалното и държавно управление, както и обучение, ориентирано към информационна сигурност и защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

„Еразъм +“ е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 - 2020 г. Образованието, обучението, младежта и спорта могат да допринесат съществено за справяне със социално- икономическите промени - основните предизвикателства, пред които ще бъде изправена Европа до края на десетилетието, и за подкрепа на прилагането на европейската политическа програма за растеж, създаване на работни места, равенство и социално приобщаване.

Актуални новини

21.09.2021

І клас - 6 бр;

ІІ клас - 3 бр;

ІІІ клас - 1 бр;

ІV клас - 6 бр;

V клас - 4 бр;

VІ клас - няма;

VІІ клас - 1 бр;

VІІІ клас - няма;

ІХ клас - 1 бр;

Х клас - няма;

ХІ клас - няма;

ХІІ клас - няма.

15.09.2021

На добър час на всички наши ученици, учители, родители и приятели!

На добър час, скъпи първокласници!

На тържественото откриване на новата 2021/2022 учебна година в 149 СУ "Иван Хаджийски" присъстваха г-н Ангел Стефанов - кмет на район "Овча купел", г-жа Олга Сотева - директор на 39 ДГ "Пролет" и Румяна Петкова - Секратар на народно читалище "Христо Смирненски" - кв. Овча купел.

Водосвет за успех отслужи отец Веселин от храм "Св. Цар Борис Покръстител" - кв. Овча купел.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ДАРЕНИЕ ОТ КМЕТА НА РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"

15.09.2021

Днес училището ни беше посетено от кмета на район "Овча купел" - г-н Ангел Стефанов, който продължи традицията всяка година да подарява по една книга с българска приказка на всеки първокласник за първия учебен ден. Дарението беше получено от директора на училището г-жа Людмила Василева.

С пристъпването на прага на 149 СУ "Иван Хаджийски", което утре ще направят 75 първокласници, те ще получат освен другите подаръци и този жест от страна на районния кмет.

10.09.2021

На 15.09.2021 г. ще се открие тържествено новата 2021/2022 учебна година. Във връзка с рестриктивния режим, наложен от пандемията от КОВИД-19, каним на официалното откриване от 10.00 ч. пред входа на училището САМО учениците от първи, пети и осми класове. След това те ще си влязат по стаите БЕЗ РОДИТЕЛИ!

Останалите класове ще открият учебната година в класните си стаи както следва:

- 10.30 ч. - учениците от втори, трети, четвърти, девети, десети, единадесети и дванадесети клас;

- 11.00 ч. - учениците от пети, шести и седми клас.

Клас/Класна стая/Класен ръководител/ ЦОУД:

І "а" - стая 1/ Н. Ихтиманска/ Ан. Кустасева;

І "б" - стая 2/ К. Евстратиева/ М. Иванова;

І "в" - стая 3/ Д. Кехайова/ Р. Алексова;

ІІ "а" - стая 9/ Д. Воденичарова/ Ем. Миладинова;

ІІ "б" - стая 27/ Хаджииванов / Е. Итева;

ІІ "в" - стая 4/ Ст. Иванов/ Ан. Дивилска;

ІІІ "а" - стая 1А / Р. Сеизова/ В. Йосифова;

ІІІ "б" - стая 14/ Хр. Иванов/ М. Петрова;

ІІІ "в" - стая 15/ Г. Бонева/ В. Рангелова;

ІV "а" - стая 13/ В. Начева/ Сн. Милева;

ІV "б" - стая 10/ Св. Георгиева/ Р. Цокова;

ІV "в" - стая 26/ Т. Асенова/ И. Ванков;

V "а" - стая 20/ Н. Главшин/ А. Иванова;

V "б" - стая 25/ С. Захариев/ А. Иванова;

VІ "а" - стая 17/ В. Филипова/ - ;

VІ "б" - стая 18/ Ел. Ненчева/ - ;

VІІ "а" - стая 22/ В. Манолова/ - ;

VІІ "б" - стая 23/ В. Иванов/ - ;

VІІІ "а" - стая 36 - Нова сграда/ Л. Петрова/ - ;

ІХ "а" - стая 41 - Нова сграда /Р. Петрова - ;

Х "а" - стая 40 - Нова сграда/ Т. Рангелова;

ХІ "а" - стая 39 - Нова срада/ А. Ваклинова;

ХІІ "а" - стая 37 - Нова сграда/ В. Стоилова.

(За гимназиален етап новите 9, 10, 11 и 12 клас ще учат в старите си класни стаи, а 8 клас ще ползват стаята на миналогодишия 12-и клас - всички влизат от външния вход на новото крило в задния двор).

Ще ползваме кабинетната система - учителите ще идват по класните стаи на отделните паралелки, а учениците няма да се местят с цел да не се смесват.

Моля, стойте на безопасно разстояние, носете маски (които покриват и носа, и устата), дезинфекцирайте си ръцете с разтврор преди влизане в сградата, за да можем да изкараме присъствена година заедно!

(изписват се с инициали според законовите изисквания)

С класните ръководители на отделните паралелки в първите класове ще се запознаете на предстоящата родителска среща.

08.09.2021

на учебниците за гимназиален етап (8-12 клас), които трябва да си осигурят учениците.

08.09.2021

ОТНОВО ЗАЕДНО

07.09.2021

Група от 50 ученици от V до ХІІ клас на 149 СУ "Иван Хаджийски" беше на почивка в град Банско от 30.08.2021 г. до 04.09.2021 г. по Национална програма "Отново заедно". Ръководители на групата бяха Татяна Рангелова, Кирил Дамянов, Росица Петрова и Веселин Иванов. Организирани бяха допълнителни игри и посещения на интересни места в околността при спазване на всички мерки за безопасност.

02.09.2021

- ІІ "б" и ІІІ "б" класове - 08.09.2021 г. от 18.00 ч - във форума в сградата на училището;

- V "а" и V "б" класове - 10.09.2021 г. от 18.00 ч - във форума в сградата на училището;

- VІІІ "а" клас - 10.09.2021 г. от 18.00 ч. в кабинет 19 (Химия) - 2 етаж.

Моля родителите да спазват всички противоепидемични мерки - наличие на маски, покриващи и носа, и устата, както и да се сяда през един стол!

Очакваме Ви!

01.09.2021

Уведомяваме родителите на бъдещите първокласници, че родителската среща ще се проведе на 09.09.2021 г. - четвъртък - от 18.00 ч. в сградата на училището.

23.08.2021

От 07.08. до 11.08.2021 г. в к.к. Слънчев бряг група от 25 учители от 149 СУ "Иван Хаджийски" участваха в обучение и успешно защитиха с проекти усвоените нови знания и умения по темата "Технология и дидактика на проектно базираното обучение (Project-based learning) и смесено обучение (Blended learning)".

Събитието беше част от Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" на Европейския съюз.

Прием 8 клас

02.08.2021

149 СУ "Иван Хаджийски" обявява две свободни места след трето класиране за 8 клас за учебната 2021/2022 година. Профилът на паралелката е "Софтуерни и хардуерни науки" с интензивно изучаване на английски език.

Желаещите да кандидатстват трябва да дойдат в канцеларията на училището когато решат от днес, 02.08. до 07.09.2021 г. включително между 09.00 и 16.00 ч. и да попълнят заявление за кандидатстване на място. Носете със себе си и бележката, в която са видни резултатите ви от явяването на НВО след 7 клас.

На 08.09. училищната комисия за прием в 8 клас ще обяви за класирани двамата кандидати с най-висок бал и с това ще запълним окончателно паралелката ни.

Очакваме ви!

ЛЯТО 2021 ГОДИНА

23.07.2021

Група ученици от нашето училище почиваха в Слънчев бряг по програма " Отново заедно". Остават прекрасните спомени от споделените моменти и благодарностите към техните учители Татяна Рангелова, Росица Петрова, Миглена Никифорова и Кирил Дамянов.

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

16.07.2021

149 СУ "Иван Хаджийски" представя информация за свободните места по класове за учебната 2021/2022 г.

І клас - 10 свободни места;

ІІ клас - няма свободни места;

ІІІ клас - няма свободни места;

ІV клас - 9 свободни места;

V клас - 8 свободни места;

VІ клас - няма свободни места;

VІІ клас - 2 свободни места;

VІІІ клас - прием;

ІХ клас - няма свободни места;

Х клас - 1 свободно място;

ХІ клас - няма свободни места;

ХІІ клас - 5 свободни места.

Заявления за записване се приемат в канцеларията на училището – жк „Овча купел 2“, ул. „Иван Хаджийски“ 21 – всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч.

Очакваме Ви!

За допълнителни подробности: тел. 02 9561549

30.06.2021

Днес бяха връчени удостоверения за завършилите ученици от 10 "а" клас на 149 СУ "Иван Хаджийски" за успешно преминато обучение по „Основи на медиацията“ през учебната 2020/2021 година

29.06.2021

Днес нашето училище беше домакин на ученици и учители от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт - гр. Пазарджик и от Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Сандански по Национална програма "Иновации в действие".

24.06.2021

Днес нашите най-малки ученици от I клас получиха своето първо удостоверение, доказващо, че вече са грамотни и пълноправни участници в образователния процес.

Успех, мили деца!

24.06.2021

Група ученици от VIII "а" и IX "а" клас на нашето училище, водени от класните ръководители на двете паралелки - г-жа Росица Петрова и г-жа Татяна Рангелова, са на тридневно посещение в ПГ по икономика и мениджмънт- гр. Пазарджик. Домакините ни представят своята иновация в рамките на проект по Национална програма "Иновации в действие".

През следващата седмица по същата програма на нас ще ни гостуват едновременно сегашните домакини от Пазарджик и Второ ОУ - гр. Сандански.

20.06.2021

Можете да запишете детето си от 21.06. до 25.06.2021 г. между 09.00 и 17.00 ч в сградата на училището.

Очакваме Ви!

Ръководството на 149 СУ "Иван Хаджийски" след като взе предвид големия интерес при записването в първия ден, както и останалите некласирани след първо класиране 45 кандидати за първокласници в нашето училище (от които близо 20 са първа група - в прилежащия район), обявява, че

ЩЕ ОТКРИЕМ ОЩЕ ЕДНА ПАРАЛЕЛКА ПЪРВИ КЛАС - ПОВЕЧЕ ОТ ПЛАНИРАНИТЕ.

Нека родителите на деца, които не са класирани на първо класиране в нашето училище, а искат да учат при нас, да не се записват в друго училище на първо класиране, дори и да са приети. Кандидатствайте отново за нашето училище на второ класиране - в профила си в електронната система в петък, 11.06.2021 г. между 17.00 ч. и 18.00 ч. (където да посочите за първо свое желание нашето училище). Ще имате шанс и след това - на трето класиране - и ние ще се постараем да уважим желанието на всички.

Благодарим за високата оценка на нашия колектив, която правите чрез Вашия избор! Според официалните данни ние сме на трето място в София по брой чакащи деца първа група.

Ние ще откликнем на това желание!

За допълнителна информация и въроси - тел. 0894442594.

Уважаеми родители,

Добре дошли в 149 СУ "Иван Хаджийски" , където "Учим и успяваме"!

I. Прием на документи за записване на класираните на първо класиране: ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН ОТ 09.00 до 17.00 часа, от 07.06.21 г. до 11.06.2021 г./включително/.

II. Необходими документи :

1 Удостоверение за завършена ПГ /подготвителна група /.

2. Копие от акта за раждане на детето.

3.Оригинални документи , които са донесли допълнителни точки при класирането.

4.Заявление - по образец

III. Родителите, които ще се възползват от възможността за подаване на документи за записване с КЕП, могат да ги изпращат на email: ivan149hadjiiski@abv.bg

eTwinning е общност на училищата в Европа.

Тя предлага платформа за педагози (учители, главни учители, библиотекари и др.), които работят в училище или детска градина в една от европейските страни и са се включили, за да си общуват, да си сътрудничат, да развиват общи проекти и, накратко, да се чувстват и да бъдат част от най-вълнуващата учебна общност в Европа.

eTwinning насърчава училищното сътрудничество в Европа посредством Информационни и комуникационни технологии (ИКТ), като осигурява подкрепа, инструменти и услуги на училищата. eTwinning също така предлага възможности за безплатно и непрекъснато онлайн професионално развитие за преподаватели.

Стартиран през 2005 година като основна дейност на програмата на Европейската комисия еLearning, през 2014 г. eTwinning окончателно беше интегриран към Еразъм+, европейската програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Порталът на eTwinning е отправна точка към света на eTwinning. Достъпен на 28 езика, предлага новини от eTwinning страните; възможности за професионално развитие; информация за различните видове отличия; както и примери за успешни проекти.