Графици

График за провеждане на контролните работи през втория учебен срок на учебната 2021/2022г.

График за консултация с учениците във връзка с усвояването на учебното съдържание през втория учебен срок на учебната 2021/2022г.

График за провеждане на класните работи през втория учебен срок на учебната 2021/2022г.

График за консултиране на родители през втория учебен срок на учебната 2021/2022г.

Седмично разписание прогимназиален етап на учебния процес за втория учебен срок на учебната 2021/2022г.

Седмично разписание начален етап на учебния процес за втория учебен срок на учебната 2021/2022г.

График на работната група за психологическа консултация в РЦПППО

График за учебния процес за първия учебен срок на учебната 2021/2022г.

График за консултации с учениците във връзка с усвояването на учебното съдържание през първия учебен срок на учебната 2021/2022г.

График за консултации с ученици по учебни предмети в рамките на самоподготовката през първия учебен срок на учебната 2021/2022г.

График за консултиране на родители през първия учебен срок на учебната 2021/2022г.