Графици

График на факултативните учебни часове през втория учебен срок на учебната 2023/2024г.

График за провеждане на часовете по безопастност на движението в I-IV клас през втория учебен срок на учебната 2023/2024г.

График за консултации с ученици по учебни предмети в рамките на самоподготовката през втория учебен срок на учебната 2023/2024г.

График за консултации с ученици във връзка с усвояването на учебното съдържание през втория учебен срок на учебната 2023/2024г.

График за консултиране на родители през втория учебен срок на учебната 2023/2024г.

График за провеждане на класните работи през втория учебен срок на учебната 2023/2024г.

График за провеждане на контролните работи за втория учебен срок на учебната 2023/2024г.

График за консултации с ученици през първия учебен срок на учебната 2023/2024г.

График за консултиране на родители през първия учебен срок на учебната 2023/2024г.

График за провеждане на класните работи през първия учебен срок на учебната 2023/2024г.

График за провеждане на контролните работи за първия учебен срок на учебната 2023/2024г.

Архив

График за часовете по БД - VII - ХII клас за учебната 2022/2023г.

График за часовете по БД -  V-VI клас за учебната 2022/2023г.

График за часовете по БД - I - IV  клас за учебната 2022/2023г.

График  за провеждане на факултативните учебни часове - втори учебен срок за учебната 2022/2023г.

График за спортните дейности - втори учебен срок на учебната 2022/2023г.

График за провеждане на спортните дейности

Седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2022/2023г.

График за провеждане на контролните работи за втория учебен срок на учебната 2022/2023г.

График за провеждане на класните работи през втория учебен срок на учебната 2022/2023г.

График за организация на учебния процес за втория учебен срок на учебната 2022/2023г.

График за консултиране на родители през втория учебен срок

График за консултации с ученици през втория учебен срок

График за провеждане на контролните работи през първия учебен срок на учебната 2022/2023г.

График за консултация с учениците във връзка с усвояването на учебното съдържание през първия учебен срок на учебната 2022/2023г.

График за провеждане на класните работи през първия учебен срок на учебната 2022/2023г.

График за консултиране на родители през първия учебен срок на учебната 2022/2023г.

Седмично разписание начален етап на учебния процес за първия учебен срок на учебната 2022/2023г.

Седмично разписание начален етап на учебния процес за втория учебен срок на учебната 2022/2023г.

Седмично разписание прогимназиален и гимназиален етап на учебния процес за първия учебен срок на учебната 2022/2023г.

Седмично разписание прогимназиален и гимназиален етап на учебния процес за втория учебен срок на учебната 2022/2023г.

График на работната група за психологическа консултация в РЦПППО

График за учебния процес за първия учебен срок на учебната 2022/2023г.

График за провеждане на проектни и творчески дейности през  учебната 2022/2023г. в I - III класове.

График за провеждане на часовете по безопасност на движението през  учебната 2022/2023г. в I - IV класове.

График за провеждане на часовете по безопасност на движението през  учебната 2022/2023г. в V - VI б кл.

График за провеждане на часовете по безопасност на движението през  учебната 2022/2023г. в VI а - XII кл.

График за консултиране на родители през първия учебен срок на учебната 2022/2023г.

График за консултации с ученици по учебни предмети в рамките на самоподготовката през първия учебен срок на учебната 2021/2022г.

График за консултации с учениците във връзка с усвояването на учебното съдържание през първия учебен срок на учебната 2021/2022г.