Графици

График за провеждане на контролните работи през първия учебен срок на учебната 2022/2023г.

График за консултация с учениците във връзка с усвояването на учебното съдържание през първия учебен срок на учебната 2022/2023г.

График за провеждане на класните работи през първия учебен срок на учебната 2022/2023г.

График за консултиране на родители през първия учебен срок на учебната 2022/2023г.

Седмично разписание начален етап на учебния процес за първия учебен срок на учебната 2022/2023г.

Седмично разписание прогимназиален и гимназиален етап на учебния процес за първия учебен срок на учебната 2022/2023г.

График на работната група за психологическа консултация в РЦПППО

График за учебния процес за първия учебен срок на учебната 2022/2023г.

График за консултации с учениците във връзка с усвояването на учебното съдържание през първия учебен срок на учебната 2021/2022г.

График за консултации с ученици по учебни предмети в рамките на самоподготовката през първия учебен срок на учебната 2021/2022г.

График за провеждане на проектни и творчески дейности през учебната 2022/2023г. в I - III класове.

График за провеждане на часовете по безопасност на движението през учебната 2022/2023г. в I - IV класове.

График за провеждане на часовете по безопасност на движението през учебната 2022/2023г. в V - VI б кл.

График за провеждане на часовете по безопасност на движението през учебната 2022/2023г. в VI а - XII кл.

График за консултиране на родители през първия учебен срок на учебната 2022/2023г.