Документи

План за работа на комисията по безопасност на движението по пътищата за учебната 2023-2024г.

План за квалификационната дейност за учебната 2023/2024г. на педагогическите специалисти

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2023/2024г.

Годишен план на училището за учебната 2023/2024г.

Актуализирана стратегия за развитие на 149 СУ "Иван Хаджийски"

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за устройството и дейността на 149 СУ "Иван Хаджийски"

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Училищна програма за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение

Изпълнители на извънкласни дейности в 149 СУ "Иван Хаджийски"

Правилник за вътрешния трудов ред

Училищен механизъм за противодействие на тормоза и насилието в  системата на предучилищното и училищно образование

План за координациония съвет, за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Архив

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2022/2023г.

План за работата на комисията по безопастност на движението по пътищата за учебната 2022/2023г.

Училищен учебен план за учебната 2022/2023г.

План-програма за безопасност на движението  2021 - 2023 година

Годишен план на училището за учебната 2022/2023г.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за периода 2021 - 2024 г.

План за квалификационната дейност за учебната 2022/2023г. на педагогическите специалисти

Планове за контролната дейност на заместник-директорите по УД

Етичен кодекс на 149 СУ "Иван Хаджийски" за учебната 2021/2022г.

Правилник за дейността на училището за учебната 2021/2022г.

План за работата на педагогическия съвет през учебната 2021/2022г.

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2021/2022г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021/2022г.

Училищна програма за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение

Годишен план на училището за учебната 2021/2022г.

План за квалификационната дейност за учебната 2021/2022г. на педагогическите специалисти