Социално включване

През последните няколко години училището активно работи за социалното включване на всички ученици и е част от промяната за приобщаващото образование.

На територията на училището работи Екип за подкрепа на личностното развитие, който насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.

Екипът се състои от Психолог, Логопед и двама Ресурсни учители.  Всеки ученик, постъпил в училището, има право да получи качествено образование, което отговаря на индивидуалните му способности и да бъде пълноценно социално включен в училищния живот.