Новини

ПОПУЛЯРИЗИРАЩО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ НА ЕРАЗЪМ+


149 СУ „Иван Хаджийски“ организира популяризиращо събитие по проект „Всички в училище“ – ALL IN SCHOOL (програма „Еразъм +“ 2020-1-IT02-KA201-078977), по който сме представители за България. Заедно с останалите ни партньори - Istituto Comprensivo Bozzano – Бриндизи, Италия (координатор), Learning Community – Рим, Италия, IISS “Ettore Majorana” – Бриндизи, Италия, Centro San Viator – Сопуерта, Испания, Scoala Gimnaziala Comuna – Сакалаш, Румъния, Agrupamento de Escolas dra Laura Ayres – Куартейра, Португалия - създаваме интелектуални продукти за целите на приобщаващото образование. Чрез тях, с помощта на Индекса за приобщаване, намираме инструменти за индивидуален подход към всяко дете и ученик. По този начин се увеличава значително тяхната мотивация да посещават часовете и успешно да завършват своето образование.

В понеделник, 29. 11. 2021 г., от 14.00 ч. във форума на училището, ще се бъде представен проектът като цяло, както и резултатите от първите две групи интелектуални продукти (от общо предвидени четири), които са реализирани до момента.

Дискусията е отворена за външна публика, сред които добре дошли са представители на местната власт, образованието, културата, местните общности, родители на ученици, директори и учители от други училища и детски градини от район „Овча купел“ и гр. София.

Събитието ще се проведе при пълното спазване на всички противоепидемични мерки за безопасност!

149 High School "Ivan Hadjiiski" is a host of a Multiplier event under the project "ALL IN SCHOOL" (“Erasmus +” program 2020-1-IT02-KA201-078977), in which we are representatives for Bulgaria. Together with our partners - Istituto Comprensivo Bozzano – Brindisi, Italy (coordinator), Learning Community – Roma, Italy, IISS “Ettore Majorana” – Brindisi, Italy, Centro San Viator – Sopuerta, Spain, Scoala Gimnaziala Comuna – Sacalaz, Romania and Agrupamento de Escolas dra Laura Ayres – Quarteira, Portugal - we create intellectual products for the purposes of Inclusivity in School. Through them, with the help of Index for Inclusion, we find tools for an individual approach to each child and student. This increases their motivation to attend classes significantly and successfully complete their education.

“ALL IN SCHOOL” project will be presented on Monday, November 29, 2021, from 14.00 in the school forum, as well as the results of the first two groups of intellectual products (part of four in total), which have been realized up to now.

The discussion is open to the outside public, including representatives of local authorities, education, culture, local communities, parents of students, principals and teachers from other schools and kindergartens in the Ovcha Kupel - district and Sofia.

The event will be held in full compliance with all anti-epidemic safety measures!

Заповед-учебни занятия 12,15 и 16-ти Ноември.pdf

21.09.2021

І клас - 6 бр;

ІІ клас - 3 бр;

ІІІ клас - 1 бр;

ІV клас - 6 бр;

V клас - 4 бр;

VІ клас - няма;

VІІ клас - 1 бр;

VІІІ клас - няма;

ІХ клас - 1 бр;

Х клас - няма;

ХІ клас - няма;

ХІІ клас - няма.

10.09.2021

На 15.09.2021 г. ще се открие тържествено новата 2021/2022 учебна година. Във връзка с рестриктивния режим, наложен от пандемията от КОВИД-19, каним на официалното откриване от 10.00 ч. пред входа на училището САМО учениците от първи, пети и осми класове. След това те ще си влязат по стаите БЕЗ РОДИТЕЛИ!

Останалите класове ще открият учебната година в класните си стаи както следва:

- 10.30 ч. - учениците от втори, трети, четвърти, девети, десети, единадесети и дванадесети клас;

- 11.00 ч. - учениците от пети, шести и седми клас.

Клас/Класна стая/Класен ръководител/ ЦОУД:

І "а" - стая 1/ Н. Ихтиманска/ Ан. Кустасева;

І "б" - стая 2/ К. Евстратиева/ М. Иванова;

І "в" - стая 3/ Д. Кехайова/ Р. Алексова;

ІІ "а" - стая 9/ Д. Воденичарова/ Ем. Миладинова;

ІІ "б" - стая 27/ Хаджииванов / Е. Итева;

ІІ "в" - стая 4/ Ст. Иванов/ Ан. Дивилска;

ІІІ "а" - стая 1А / Р. Сеизова/ В. Йосифова;

ІІІ "б" - стая 14/ Хр. Иванов/ М. Петрова;

ІІІ "в" - стая 15/ Г. Бонева/ В. Рангелова;

ІV "а" - стая 13/ В. Начева/ Сн. Милева;

ІV "б" - стая 10/ Св. Георгиева/ Р. Цокова;

ІV "в" - стая 26/ Т. Асенова/ И. Ванков;

V "а" - стая 20/ Н. Главшин/ А. Иванова;

V "б" - стая 25/ С. Захариев/ А. Иванова;

VІ "а" - стая 17/ В. Филипова/ - ;

VІ "б" - стая 18/ Ел. Ненчева/ - ;

VІІ "а" - стая 22/ В. Манолова/ - ;

VІІ "б" - стая 23/ В. Иванов/ - ;

VІІІ "а" - стая 36 - Нова сграда/ Л. Петрова/ - ;

ІХ "а" - стая 41 - Нова сграда /Р. Петрова - ;

Х "а" - стая 40 - Нова сграда/ Т. Рангелова;

ХІ "а" - стая 39 - Нова срада/ А. Ваклинова;

ХІІ "а" - стая 37 - Нова сграда/ В. Стоилова.

(За гимназиален етап новите 9, 10, 11 и 12 клас ще учат в старите си класни стаи, а 8 клас ще ползват стаята на миналогодишия 12-и клас - всички влизат от външния вход на новото крило в задния двор).

Ще ползваме кабинетната система - учителите ще идват по класните стаи на отделните паралелки, а учениците няма да се местят с цел да не се смесват.

Моля, стойте на безопасно разстояние, носете маски (които покриват и носа, и устата), дезинфекцирайте си ръцете с разтврор преди влизане в сградата, за да можем да изкараме присъствена година заедно!

(изписват се с инициали според законовите изисквания)

С класните ръководители на отделните паралелки в първите класове ще се запознаете на предстоящата родителска среща.

08.09.2021

СПИСЪК

на учебниците за гимназиален етап (8-12 клас), които трябва да си осигурят учениците.

08.09.2021

ОТНОВО ЗАЕДНО

07.09.2021

Група от 50 ученици от V до ХІІ клас на 149 СУ "Иван Хаджийски" беше на почивка в град Банско от 30.08.2021 г. до 04.09.2021 г. по Национална програма "Отново заедно". Ръководители на групата бяха Татяна Рангелова, Кирил Дамянов, Росица Петрова и Веселин Иванов. Организирани бяха допълнителни игри и посещения на интересни места в околността при спазване на всички мерки за безопасност.

02.09.2021

- ІІ "б" и ІІІ "б" класове - 08.09.2021 г. от 18.00 ч - във форума в сградата на училището;

- V "а" и V "б" класове - 10.09.2021 г. от 18.00 ч - във форума в сградата на училището;

- VІІІ "а" клас - 10.09.2021 г. от 18.00 ч. в кабинет 19 (Химия) - 2 етаж.

Моля родителите да спазват всички противоепидемични мерки - наличие на маски, покриващи и носа, и устата, както и да се сяда през един стол!

Очакваме Ви!

01.09.2021

Уведомяваме родителите на бъдещите първокласници, че родителската среща ще се проведе на 09.09.2021 г. - четвъртък - от 18.00 ч. в сградата на училището.ПРЕДСТОЯЩИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

02.09.2021

- ІІ "б" и ІІІ "б" класове - 08.09.2021 г. от 18.00 ч - във форума в сградата на училището;

- V "а" и V "б" класове - 10.09.2021 г. от 18.00 ч - във форума в сградата на училището;

- VІІІ "а" клас - 10.09.2021 г. от 18.00 ч. в кабинет 19 (Химия) - 2 етаж.

Моля родителите да спазват всички противоепидемични мерки - наличие на маски, покриващи и носа, и устата, както и да се сяда през един стол!

Очакваме Ви!

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

23.08.2021

От 07.08. до 11.08.2021 г. в к.к. Слънчев бряг група от 25 учители от 149 СУ "Иван Хаджийски" участваха в обучение и успешно защитиха с проекти усвоените нови знания и умения по темата "Технология и дидактика на проектно базираното обучение (Project-based learning) и смесено обучение (Blended learning)".

Събитието беше част от Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на пепагогическите специалисти", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" на Европейския съюз.

Прием 8 клас

02.08.2021

149 СУ "Иван Хаджийски" обявява две свободни места след трето класиране за 8 клас за учебната 2021/2022 година. Профилът на паралелката е "Софтуерни и хардуерни науки" с интензивно изучаване на английски език.

Желаещите да кандидатстват трябва да дойдат в канцеларията на училището когато решат от днес, 02.08. до 07.09.2021 г. включително между 09.00 и 16.00 ч. и да попълнят заявление за кандидатстване на място. Носете със себе си и бележката, в която са видни резултатите ви от явяването на НВО след 7 клас.

На 08.09. училищната комисия за прием в 8 клас ще обяви за класирани двамата кандидати с най-висок бал и с това ще запълним окончателно паралелката ни.

Очакваме ви!

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

16.07.2021

149 СУ "Иван Хаджийски" представя информация за свободните места по КЛАСОВЕ за учебната 2021/2022 г.

І клас - 10 свободни места;

ІІ клас - няма свободни места;

ІІІ клас - няма свободни места;

ІV клас - 9 свободни места;

V клас - 8 свободни места;

VІ клас - няма свободни места;

VІІ клас - 2 свободни места;

VІІІ клас - прием;

ІХ клас - няма свободни места;

Х клас - 1 свободно място;

ХІ клас - няма свободни места;

ХІІ клас - 5 свободни места.

Ние предлагаме отлични условия и най-добрите педагогически специалисти, както и новото крило на училището, в което има голям физкултурен салон, кабинети и спортни зали, гарантиращи обучение на високо ниво.

В училището има два бюфета и се осигурява топла храна чрез купонно хранене.

За всички желаещи се осигурява Целодневна организация на учебния ден (Занималня) от І до VІІ клас, която е безплатна.

В училището се предлага богато разнообразие от извънкласни дейности и спортове, в които децата могат да развиват своите умения и интереси.

Заявления за записване се приемат в канцеларията на училището – жк „Овча купел 2“, ул. „Иван Хаджийски“ 21 – всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч.

Очакваме Ви!

За допълнителни подробности: тел. 02 9561549

ПЪРВИ В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕДИАЦИЯТА

30.06.2021

Днес бяха връчени удостоверения за завършилите ученици от 10 "а" клас на 149 СУ "Иван Хаджийски" за успешно преминато обучение по „Основи на медиацията“ през учебната 2020/2021 година.

149 СУ "Иван Хаджийски" и Център за разрешаване на спорове, проведоха за първи път в България учебен курс по „Основи на медиацията“. През цялата учебна 2020/2021 година, учениците бяха обучавани от професионален медиатор и програма, създадена от „Център за разрешаване на спорове“. Учебната програма е адаптирана за обучение на ученици от гимназиален етап на образование, като има за цел да се повиши емоционалната им интелигентност, да се намали агресията в училище, учениците да развият своите комуникативни и социални умения.


Удостоверенията бяха връчени от Директора на училището г-жа Людмила Василева и директора на „Център за разрешаване на спорове“ - адвокат Албена Комитова.

По време на обучението по медиация, учениците преминаха през много положителни и вълнуващи истории, съумявайки да решат конфликти, които съществуваха в класа – между ученици, между ученици и учители. Те развиха своите умения за разрешаване на различни спорове и убеждението, че всеки проблем има решение, стига да се използва правилния инструмент.

149 СУ "Иван Хаджийски" е одобрено за иновативно училище с решение №472 от 09.07.2018 г. на Министерски съвет на Република България и с тази учебна програма, която се провежда за първи път в България доказва основанието за своя статут.


„Център за разрешаване на спорове“ продължава със своите усилия и програми за популяризирането на медиацията, като съвременен и доказано ефективен способ за алтернативно разрешаване на спорове.

ДОМАКИНИ НА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА

29.06.2021

Днес нашето училище беше домакин на ученици и учители от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт - гр. Пазарджик и от Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Сандански по Национална програма "Иновации в действие".

Сборна група "Театър без сцена" от третите класове на 149 СУ "Иван Хаджийски" с ръководител актрисата Галя Асенова представи на гостите част от нашата иновация в начален етап, насочена към познаване на българските национални традиции, фолклор, приказки и религия.

Иновацията в Гимназиален етап беше показана в открит урок по Държавно и публично управление на г-жа Валерия Стоилова с учениците от 10 "а" клас.

За пореден път се убедихме на практика в смисъла на подобни проекти, които помагат на учениците не само от различни краища на България, но и от различен тип училища да се запознаят с образователната среда и програмата, по която се обучават техните връстници.

От страна на домакините в мобилността участваха Стефан Иванов - заместник-директор, Татяна Рангелова - Главен учител, Галя Асенова - Главен учител, Росица Петрова - старши учител по руски език и Кирил Дамянов - учител по английски език.

24.06.2021

Днес нашите най-малки ученици от I клас получиха своето първо удостоверение, доказващо, че вече са грамотни и пълноправни участници в образователния процес.

Успех, мили деца!

24.06.2021

Група ученици от VIII "а" и IX "а" клас на нашето училище, водени от класните ръководители на двете паралелки - г-жа Росица Петрова и г-жа Татяна Рангелова, са на тридневно посещение в ПГ по икономика и мениджмънт- гр. Пазарджик. Домакините ни представят своята иновация в рамките на проект по Национална програма "Иновации в действие".

През следващата седмица по същата програма на нас ще ни гостуват едновременно сегашните домакини от Пазарджик и Второ ОУ - гр. Сандански.

20.06.2021

Можете да запишете детето си от 21.06. до 25.06.2021 г. между 09.00 и 17.00 ч в сградата на училището.

Очакваме Ви!


ПРИЗНАНИЕ ЗА ТРИМА НАШИ ДЪЛГОГОДИШНИ УЧИТЕЛИ

17.06.2021

Днес изказваме нашата огромна признателност и благодарност за три колежки, които вградиха десетилетия от своя професионален път в 149 СУ "Иван Хаджийски" и възпитаха с любов и усърдие хиляди наши ученици.

Вие завинаги оставате част от нашия колектив!

Директорът г-жа Людмила Василева връчи почетни плакети във връзка с предстоящото пенсиониране на г-жа Иванка Бусева, г-жа Емилия Миладинова и г-жа Магдалина Петрова.


ГРАФИК ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ И ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

15.06.2021

Графикът важи за времето от 16.06.2021г. до 30.06.2021 г.

график дейности-5 и 6 клас.pdf

ПРОГРАМА "ВАКАНЦИЯ" НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Запознайте се с възможностите, кото предлага Програма "Ваканция" на Столична община.

https://docs.google.com/document/d/1LcQWeYvCY720XmEYi1yNb6-zm-ImzHP1/edit

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НЕКЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ КАНДИДАТ-ПЪРВОКЛАСНИЦИ - ОТКРИВАМЕ ОЩЕ ЕДНА ПАРАЛЕЛКА ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Ръководството на 149 СУ "Иван Хаджийски" след като взе предвид големия интерес при записването в първия ден, както и останалите некласирани след първо класиране 45 кандидати за първокласници в нашето училище (от които близо 20 са първа група - в прилежащия район), обявява, че

ЩЕ ОТКРИЕМ ОЩЕ ЕДНА ПАРАЛЕЛКА ПЪРВИ КЛАС - ПОВЕЧЕ ОТ ПЛАНИРАНИТЕ.

Нека родителите на деца, които не са класирани на първо класиране в нашето училище, а искат да учат при нас, да не се записват в друго училище на първо класиране, дори и да са приети. Кандидатствайте отново за нашето училище на второ класиране - в профила си в електронната система в петък, 11.06.2021 г. между 17.00 ч. и 18.00 ч. (където да посочите за първо свое желание нашето училище). Ще имате шанс и след това - на трето класиране - и ние ще се постараем да уважим желанието на всички.

Благодарим за високата оценка на нашия колектив, която правите чрез Вашия избор! Според официалните данни ние сме на трето място в София по брой чакащи деца първа група.

Ние ще откликнем на това желание!

За допълнителна информация и въроси - тел. 0894442594.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!!!

Уважаеми родители,

Добре дошли в 149 СУ "Иван Хаджийски" , където "Учим и успяваме"!

I. Прием на документи за записване на класираните на първо класиране: ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН ОТ 09.00 до 17.00 часа, от 07.06.21 г. до 11.06.2021 г./включително/.

II. Необходими документи :

1 Удостоверение за завършена ПГ /подготвителна група /.

2. Копие от акта за раждане на детето.

3.Оригинални документи , които са донесли допълнителни точки при класирането.

4.Заявление - по образец

III. Родителите, които ще се възползват от възможността за подаване на документи за записване с КЕП, могат да ги изпращат на email: ivan149hadjiiski@abv.bg

ИЗБРАН НОВ СЪСТАВ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

На събрание на новоизбраните членове на Ученическия съвет на 149 СУ "Иван Хаджийски" беше избрано ново ръководство с тригодишен маднат в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ - Лора Кръстанова - ІХ "а" клас в учебната 2020/2021 година;

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ - София Попова - ІХ "а" клас;

СЕКРЕТАР: Галина Георгиева - VІІІ "а" клас.

Пожелаваме им успех в дейността!

СПОРТЕН ПРАЗНИК НА 20.05.2021 г.

18.05.2021

В четвъртък, 20.05.2021 г. ще бъде присъствен, но неучебен за учениците ден. Организиран е спортен празник в училището от 09.30 ч до 11.30 ч.

ИЗПРАЩАНЕ НА АБИТУРИЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2021

10.05.2021

На добър час в живота, скъпи наши зрелостници!

Помнете любимото си училище и успявайте!

Изпращане на ХІІ "а" клас, випуск 2021.

ГРАФИК ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ

05.05.2021

Драги родители и ученици,

Информираме ви, че съгласно заповед №РД09-1028/29.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката, електронно и неприсъствено ще учат както следва:

- от 10.05. до 14.05.2021 г. - само седмите класове;

- от 17.05. до 28.05.2021 г. - само петите класове.

Всички останали ученици учат присъствено, в сградата на училището, без промяна в часовете на седмичното разписание.

НОВ ПРОЕКТ, СПЕЧЕЛЕН ОТ ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ С УЧАСТИЕТО НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +"

05.05.2021

8 международни партньори от 6 държави - Италия, Германия, Румъния, България, Белгия и Нидерландия работят заедно в проект, целящ да деконструира стереотипите чрез изкуството.

#REGENERART официално стартира. В нея ще участват 100 учители, 2000 ученици и 25 артисти за две години, за да оформят по-приобщаващо общество, без насилие и дискриминация, основана на пол. Проектът има за цел да деконструира стереотипите, които през вековете са се възпроизвеждали и чрез изкуството, чрез преосмисляне на някои произведения на изкуството по творчески и иновативен начин, както и разработване на нови за насърчаване на равенството между половете и предотвратяване на насилието над жени.

По този начин изкуството се превръща в инструмент за четене на реалността, увеличаване на критичното мислене и насърчаване на приобщаването и социалната справедливост.

Координатор на проекта е Fondazione Pangea Onlus (Италия), партньори са University of Utrecht (Нидерлания) с техния проект MOED (www.moed.online), Frauenmuseum Berlin (Германия), Associazione Domna (Италия), 149 СУ "Иван Хаджийски" (София, България), Liceu de Arte Dinu Lipatti (Румъния), IIS Tommaso Salvini (Италия), Inforef (Белгия).

Проект, съфинансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз 2020-1-IT02-KA227-SCH-094954.

Проектът беше оценен високо и е качен на страницата на Европейската комисия - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-IT02-KA227-SCH-094954

ОТ ПОНЕДЕЛНИК 6 И 7 КЛАС МИНАВАТ НА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ, А 5 КЛАС СЕ ВРЪЩАТ В УЧИЛИЩЕ

23.04.2021

В изпълнение на Заповедите на Министъра на здравеопазването и Министъра на образованието, Ви уведомяваме, че следващата седмица (26-29.04.2021 г.) в неприсъствено обучение в електронна среда преминават 6 и 7 класове.

Всички други класове се обучават присъствено в училище.

ДАТИ ЗА ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 12 КЛАС

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО НЕПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ПРЕДСТОЯЩА ПРОЛЕНТА ВАКАНЦИЯ

31.03.2021

На 01 и 02.04.2021 г. ще има редовни занятия в продължаващо електронно неприсъствено обучение за всички класове.

След това - от 03 до 11.04.2021 г. включително е пролетната ваканция за всички ученици, освен 12 клас, които продължават онлайн и на 05, 06 и 07.04.2021 г. по седмичното си разписание.

http://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2021/03/zap798_OPEC_310321.pdf

В РУО – Стара Загора постъпи писмо, регистрирано с вх. № РД-16-1986 от 16.03.2021 г., в което се отправя призив за набиране на средства за Ромина Нончева, ученичка от втори клас в IX ОУ „Веселин Ханчев“, гр. Стара Загора, която е с тежко онкологично заболяване.

Организирани са различни благотворителни инциативи от страна на учителите от училището за събиране на средства за подпомагане на лечението на детето. Поради невъзможност от страна на майката на ученичката на този етап да разкрие специална дарителска сметка за набиране на средства за лечението на детето се отправя призив за помощ и подкрепа от страна на директора и учителите от училището.

При проява на състрадателност и милосърдие от Ваша страна се надявам да подкрепите лечението на Ромина Нончева чрез доброволни дарения в дадената на този етап банкова сметка на майката. Очаквам да запознаете с текста на писмото директорите на училищата и детските градини, както и педагогическите специалисти, които при добро желание също могат да подкрепят набирането на средства за лечението на Ромина Нончева.

Предоставената от директора на IX ОУ „Веселин Ханчев“, гр. Стара Загора банкова сметка е следната: Деяна Белчева Нончева IBAN:BG93BPBI79352053555103

Основание за превода да се вписва „дарение за лечението на Ромина Нончева“.

Благодарим в аванс за човечността!

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

30.03.2021

График-на-дейностите-за-първи-клас.pdf

МИНАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО НЕПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 22.03. ДО 31.03.2021 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

18.03.2021

Със заповед на Министъра на здравеопазването от днес, 18.03.2021 г. (заповедта е в приложения линк) всички ученици излизат в електронно неприсъствено обучение от 22.03.2021 г. (понеделник) до 31.03.2021 г. (сряда) включително. Ако няма ново удължаване, своевременно ще ви уведомим как се възстановява присъствения учебен процес.

Дотогава всички си знаят паролите и стаите в Microsoft Teams, часовете и разписанието остават същите както при присъствено обучение.

Пазете се и имайте отговорно поведение!

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/03/18/zapoved173.pdf

ПРОМЯНА В ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ" ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5 ДО 8 КЛАС

17.03.2021

ВАЖНО ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ"

Информираме учениците от 5 до 12 клас, които са записани за участие в национално състезание "Европейско кенгуру", че за тях същото ще се проведе на 15.04.2021 г.

За учениците от 1 до 4 клас няма промяна и състезанието ще се проведе според предаврителния график - на 18.03.2021 г - четвъртък - от 12.00 ч. в сградата на училището.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ТЪРЖЕСТВО "НИЕ ВЕЧЕ СМЕ ГРАМОТНИ" В ПЪРВИ "В" КЛАС

12.03.2021

Учениците от І "в" клас с учители г-н Стефан А. Иванов и г-жа Венета Рангелова (целодневна организация) проведоха тържество на тема "Ние вече сме грамотни". Всички ученици се разделиха с букварчето, като прочетоха последния урок от него. Имаше представяне на животни от различни приказки.

Представено беше стихотворение за пеперудата и четене по роли на приказката "Трите пеперуди". Всички ученици изпълниха заедно песента "Буквички".

Специални гости на събитието бяха: г-жа Людмила Василева - директор на 149 СУ "Иван Хаджийски", г-жа Ваня Станчева - старши експерт в Регионалното управление на образованието- София град, г-жа Галя Асенова - главен учител за начален етап и г-жа Светлана Георгиева - класен ръководител на ІІІ "Б" клас.

Всички ученици получиха специални грамоти, книжки и подаръци от ръководството на училището.

ОТКРИТ УРОК ПО РЕЛИГИЯ В 4 КЛАС

11.03.2021

Днес, 11.03.2021 г., в 149 СУ „Иван Хаджийски“ се проведе открит урок по Религия (Християнство-Православие) на тема „Десетте Божи заповеди – ключ към добротата“.

Урокът беше проведен с учениците от ІV "а" клас от г-н Стефан Т. Иванов, заместник-директор и учител по История и Религия.

Предмет „Религия (Християнство-Православие)" се изучава като факултативен учебен час в рамките на иновативния учебен план за начален етап, според който се обръща специално внимание на религията, обичаите, бита, народните песни и танци на българите.

Гости на урока бяха г-жа Ваня Станчева – старши експерт в Регионално управление на образованието – София град, г-жа Галя Асенова – Главен учител за Начален етап в училището, г-жа Надежда Ихтиманска – класен ръководител на ІV „а“ клас, г-жа Емилия Йотова – учител в ЦОУД, както и други учители. Въпреки големия интерес, с оглед пандемичната обстановка, не присъстваха родители.

Г-жа Станчева приветства отличната подготовка и подари на всички по една Библия за деца.

След като цитираха Божите заповеди и обясниха в контекста на съвремието тяхното значение, учениците демонстрираха новите си знания и умения, придобити през последната учебна година по предмета.

Накрая всички присъстващи изпяха заедно песента по стихове на Иван Вазов – „Молитва“, която са пеели в училище и техните прадядовци и прабаби („Дядо Господи, прости ми, моля ти се от душа“).

НЕПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5 ДО 12 КЛАС ОТ 12.03. ДО 26.03.2021 г.

11.03.2021

Със Заповед на директора на Столична РЗИ от 12.03. до 26.03.2021 г. включително всички ученици от 5 до 12 клас минават на дистанционно електронно обучение.

По традиция уроците ще се провеждат съгласно часовете на седмичното разписание в съответните стаи на платформата Microsoft Teams. При проблеми с паролите, обръщайте се към класния ръководител.

Заповедта на Министъра на образованието във връзка със заповедта на РЗИ-София град можете на видите на следния линк: http://ruo-sofia-grad.com/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4-%e2%84%96-%d1%80%d0%b4-09-604-11-03-2021-%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0/

НОВ УСПЕШНО ЗАЩИТЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +"

10.03.2021

Въпреки трудностите, свързани с пандемията, нашето училище продължава да разширява международната си дейност с цел да осигури на своите ученици и преподаватели нови контакти, знания и умения, които да им бъдат от полза в бъдещата дейност.

Мрежа от няколко организации успешно защитихме проект по програма "Еразъм +" КА227. Темата е на проекта е изследване на феномена и намиране на успешни модели на поведение с цел намаляване на дискриминацията на жените и нетърпимост към насилието. Заедно ще направим анализ на темата и ще произведем като продукт достъпен на всички европейски езици електронен курс.

Проектът ще се реализира от април 2021 до април 2023 г.

Координатор е организация от Милано, Италия, а партньори сме както следва:

1. 149 СУ "Иван Хаджийски", София, България;

2. Музей на жената, Берлин, Германия;

3. Университета в Утрехт, Нидерландия;

4. НПО от Лиеж, Белгия;

5. Средно училище от Рим, Италия;

6. Средно училище от Питещ, Румъния;

7. Организация от Падова, Италия.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ЧАС ПО РОДОЛЮБИЕ

02.03.2021

Днес над 100 ученици от І до ІV клас проведоха час по РОДОЛЮБИЕ на тема

"ТРЕТИ МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ"

Малките ученици заедно със своите учители изработиха и представиха постери, проекти , макети, презентации и разнообразни други материали, посветени на празника.

С това беше отбелязана 143-та годишнина от Освобождението на България от османско владичество.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ

01.03.2021

Уведомяваме учениците от 12 клас, както и тези от предишни години, които не са издържали успешно Държавните зрелостни изпити (ДЗИ), че молби за допускане до ДЗИ в настоящата учебна година се приемат в канцеларията на училището само от 01.03. до 19.03.2021 г. включително между 09.00 и 16.00 ч.

За допълнителна информация - тел. 0894442591

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ В І "А" И І "Б" КЛАС

25.02.2021

Днес се проведе Празник на буквите в I "а" и I "б" класове с техните учители г-жа Даниела Воденичарова и г-жа Катя Евстратиева (І "а") и г-жа Галя Асенова и г-жа Елена Итева (І "б").

В този щастлив за децата учебен час, те получиха и заслужени награди - книжки и грамоти от директора на училището за своето старание.

Продължавайте все така, прекрасни наши ученици и колеги!

ДАТИ НА ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

24.02.2021

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТАТА СРЕД РОДИТЕЛИТЕ

09.02.2021

Благодарим на отзовалите се и гласували родители в анкетата дали биха тествали безплатно с антигенен тест децата си за COVID-19!

Има 167 гласа, от които 82 - "за" тестване (49,1%) и 85 - "против" (50,9%).

Данните са изпратени на Министерство на образованието и науката.

Когато се предприеме реално подобно действие, всички родители ще бъдат уведомени чрез класните ръководители и онези, които искат да бъде направен тест на децата им, ще попълнят специална декларация, след което изследването ще бъде направено безплатно в медицинския кабинет на училището в предварително уточнен ден и час.

АНКЕТА ЗА РОДИТЕЛИ

08.02.2021

Уважаеми родители на наши ученици, в електронния дневник - www.shkolo.bg - сме Ви изпратили анкета, която можете да попълните до утре, вторник, 09.02.2021 г., 15.00 ч.

Благодарим предварително за отзивчивостта Ви!

Седмичните разписания за всички паралелки за втория учебен срок на учебната 2020/2021 година са качени в сайта на училището - раздел "Ученици".

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

01.02.2021

Напомняме, че междусрочната ваканция е на 03.02.2021 г, а от 04.02.2021 г (четвъртък) започва вторият учебен срок (седмичното разписание на всички паралелки ще публикуваме допълнително).

Моля да обърнете внимание, че в резултат от съответните заповеди, от 04.02.2021 г. продължава присъственото обучение на начален етап (І - ІV клас), а в училище отново от 04.02.2021 г. присъствено се връщат VІІ, VІІІ и ХІІ клас.

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ВТОРИЯ СРОК

01.02.2021

Графикът на учебните часове остава непроменен през Втория учебен срок.

Седмичното разписание за Втория срок по дни и предмети на всички паралелки ще бъде качено тук и във фейсбук-страницата на училището утре, вторник, 02.02.2021 г.

РАБОТНА СРЕЩА

28.01.2021

На 27.01.2021 г. в 149 СУ "Иван Хаджийски" се проведе работна среща за запознаване и практическо прилагане на Индекса за приобщаващо образование. Той цели да осигури максимално творческа среда за развитие на учениците спрямо техните индивидуални възможности и желания, а също така и пълоценна комуникация по веригата учител - ученик - родител.

Дейността беше част от проект "ALL IN SCHOOL" (2020-1-IT02-KA201-078977) на европейската програма "Еразъм +". Координатор е училище от град Бриндизи, Италия.

В рамките на работата се установи, че в 149 СУ "Иван Хаджийски" вече действат 10 от 14-те ресурса за приобщаващо образование, като стремежът ни е с получените нови знания и умения по този проект след неговото завършване през 2022 г. да ги увеличим с още два.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

КНИЖКА ОТ ІІ "А" КЛАС ПО ВРЕМЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ

19.01.2021

Днес директорът на нашето училище - г-жа Людмила Василева получи прекрасен подарък - книга, съдържаща творби на учениците от ІІ "а" клас, създадени по време на онлайн обучението.

Гордеем се с талантливите поети и художници от ІІ "а" клас.

Благодарим на техните млади учители - Радостина Сеизова и Христо Иванов.

С такива деца и учители образованието в България ще пребъде!

НЕПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ НА 8-12 КЛАС СЕ УДЪЛЖАВА, А 6 И 7 КЛАС МИНАВАТ КЪМ ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ ПЕТЪК

11.11.2020

Въведеното дистанционно обучение за учениците в гимназиалния етап (8-12 клас) се удължава до 27 ноември, включително. Заповедта за идването им утре на училище се отменя.

Това реши на днешното си заседание Софийският щаб. Учениците от 6. и 7. клас също преминават в обучение от разстояние в електронна среда от петък, 13 ноември, и се предвижда да остане в сила до 27 ноември.

Всички ученици имат кодове за достъп до платформата Microsoft Teams, на която се извършва обучението. Който има проблем, да се свърже с класния си ръководител.

Решението е валидно за всички училища на територията на София.


ДНЕС ОТБЕЛЯЗВАМЕ 113 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПАТРОНА НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

13.10.2020

Днес отбелязваме 113 години от рождението на патрона на нашето училище - финият познавач на българския бит и душевност Иван Хаджийски!

"България трябва да стане богата, благоденстваща и щастлива, но – за всички. Тогава целият български народ ще разгърне скритите си сили и ще си създаде в новата история място и участ, каквато заслужават неговият устрем, неговите амбиции, неговото трудолюбие и неговата прекрасна земя. Той ще стане тъй велик и уважаван, какъвто е бил и в миналото. Въпросът е: как да стане това?"

(из "Оптимистична теория за нашия народ")


България завоюва 17 титли и 39 медала

02.09.2019

В периода от 23.08. до 01.09.2019 г. в Гьор, Унгария, се проведе Европейско първенство по Кикбокс за деца и юноши, в което участваха 1991 състезателя от 39 държави, състезаващи се в 255 категории. България се представи изключително успешно и завоюва 17 титли и 39 медала. Състезателите на СК Масару, който работи с деца от 149 СУ, завоюва 8 златни, 3 сребърни и 4 бронзови медала, а Андреа Илиева, ученичка в VІІ "а" клас на 149 СУ "Иван Хаджийски" спечели престижното второ място в състезанието в категория Point Fighting -32 кг, девойки младша възраст (13-15г.) и донесе у дома сребърен медал. Честито!

Запознаване с магията на Родопа планина

26.11.2018

Днес в нашето училище се проведе открит урок за запознаване с гайдата, родопските народни песни и носии.

Пред повече от сто ученици г-жа Красимира Чуртова показа тънкостите на този традиционен народен инструмент, позволи на няколко деца да направят първите си опити да посвирят на него, а всичко завърши с общо хоро във форума на училището.

Гост ни беше и г-жа Гал. Калоферова - автор на учебника по музика, по който учат нашите ученици от І до ІІІ клас.

Нашето училище - посланик на Европейския парламент

26.09.2018

Благодарение на добре подготвената кандидатура и на показания искрен интерес към работата на Европейския парламент, а и на Европейския съюз като цяло, нашето 149 СУ "Иван Хаджийски" беше избрано за едно от малкото български училища, които ще бъдат част от Програмата за училища-посланици на Европейския парламент през учебната 2018/2019 година.

Сформираният екип в училището ни от старши посланици (учители) и младши посланици (ученици) ще организира поредица от събития и инициативи сред училищната общност за популяризиране работата на Европейския парламент, за запознаване с европейските ценности като цяло, както и за мотивиране на младите хора за бъдеща гражданска активност. На някои от събитията ще присъстват български евродепутати и служители на Представителството на Европейския парламент в София.

В края на годината училището ни ще бъде сертифицирано като "Училище-посланик на Европейския парламент".

Най-добрите посланици на Европейския парламент в училищата ще бъдат поканени да посетят лично и да се запознаят с дейността на европейския законодателен орган в град Брюксел, Белгия.

Продължаваме да правим най-доброто за нашите ученици, за да бъдат те знаещи, можещи и активни граждани, които успяват в живота!