Прием след VІІ клас

Прием 8 клас

02.08.2021

149 СУ "Иван Хаджийски" обявява две свободни места след трето класиране за 8 клас за учебната 2021/2022 година. Профилът на паралелката е "Софтуерни и хардуерни науки" с интензивно изучаване на английски език.

Желаещите да кандидатстват трябва да дойдат в канцеларията на училището когато решат от днес, 02.08. до 07.09.2021 г. включително между 09.00 и 16.00 ч. и да попълнят заявление за кандидатстване на място. Носете със себе си и бележката, в която са видни резултатите ви от явяването на НВО след 7 клас.

На 08.09. училищната комисия за прием в 8 клас ще обяви за класирани двамата кандидати с най-висок бал и с това ще запълним окончателно паралелката ни.

Очакваме ви!

СВОБОДНИ МЕСТА В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

16.07.2021


149 СУ "Иван Хаджийски" представя информация за свободните места в гимназиален етап за учебната 2021/2022 г.


VІІІ клас - прием;

ІХ клас - няма свободни места;

Х клас - 1 свободно място;


Заявления за записване се приемат в канцеларията на училището – жк „Овча купел 2“, ул. „Иван Хаджийски“ 21 – всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч.

Очакваме Ви!

За допълнителни подробности: тел. 02 9561549

149 СУ "Иван Хаджийски" обявява 5 (пет) свободни места за осми клас за учебната 2020/2021 година след второ класиране.

Паралелката е с профил "Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език".

Учениците могат да кандидатстват за трето класиране между 24.07.2020 г. и 27.07.2020 г. включително през електронната система.

На 29.07.2020 г. ще бъде обявен списъкът на приетите ученици на трето класиране.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

149 СУ "Иван Хаджийски" обявява прием за една паралелка с 26 ученици след 7 клас за учебната 2020/2021 година.

Паралелката е иновативна с профил "Софтуерни и хардуерни науки" с интензивно изучаване на английски език.

Има засилено обучение в сферата на корпоративната сигурност.

Всички ученици с успех над 5.00 ще получат възможност да изкарат курсовете и безплатно да получат шофьорска книжка, категория "В" до завършването си.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2019/ 2020 учебна година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

/съгласно заповед № РД 09-2152/ 27.08.2019 г., изм. със заповед № РД 09-920/ 05.05.2020 г.

на министъра на образованието и науката/

Вид дейност

Срок

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

27-29 май 2020 г. вкл.

Провеждане на Национално външно оценяване по:

  • Български език и литература

  • Математика

15 юни 2020 г.,

начало 09,00 часа

17 юни 2020 г.,

начало 09,00 часа

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите

до 08 юни 2020 г. вкл.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • изобразително изкуство

  • музика

  • спорт

22 юни 2020 г.

23 юни 2020 г.

24-25 юни 2020 г. вкл.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обявяване на резултатите от НВО

до 29 юни 2020 г. вкл.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 26 юни 2020 г. вкл.

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02 юли 2020 г. вкл.

Издаване на свидетелството за завършено основно образование

до 3 юли 2020 г. вкл.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03-07 юли 2020 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2020 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2020 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2020 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2020 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2020.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24-27 юли 2020 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2020 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2020 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

03 август 2020 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 10 септември 2020 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2020 г. вкл.