Проекти

Проект ALL IN SCHOOL

2020-1-IT02-KA201-078977 ERASMUS +

149 СУ „Иван Хаджийски“ организира популяризиращо събитие по проект „Всички в училище“ – ALL IN SCHOOL (програма „Еразъм +“ 2020-1-IT02-KA201-078977), по който сме представители за България. Заедно с останалите ни партньори - Istituto Comprensivo Bozzano – Бриндизи, Италия (координатор), Learning Community – Рим, Италия, IISS “Ettore Majorana” – Бриндизи, Италия, Centro San Viator – Сопуерта, Испания, Scoala Gimnaziala Comuna – Сакалаш, Румъния, Agrupamento de Escolas dra Laura Ayres – Куартейра, Португалия - създаваме интелектуални продукти за целите на приобщаващото образование. Чрез тях, с помощта на Индекса за приобщаване, намираме инструменти за индивидуален подход към всяко дете и ученик. По този начин се увеличава значително тяхната мотивация да посещават часовете и успешно да завършват своето образование.

В понеделник, 29. 11. 2021 г., от 14.00 ч. във форума на училището, ще се бъде представен проектът като цяло, както и резултатите от първите две групи интелектуални продукти (от общо предвидени четири), които са реализирани до момента.

Дискусията е отворена за външна публика, сред които добре дошли са представители на местната власт, образованието, културата, местните общности, родители на ученици, директори и учители от други училища и детски градини от район „Овча купел“ и гр. София.

Събитието ще се проведе при пълното спазване на всички противоепидемични мерки за безопасност!

149 High School "Ivan Hadjiiski" is a host of a Multiplier event under the project "ALL IN SCHOOL" (“Erasmus +” program 2020-1-IT02-KA201-078977), in which we are representatives for Bulgaria. Together with our partners - Istituto Comprensivo Bozzano – Brindisi, Italy (coordinator), Learning Community – Roma, Italy, IISS “Ettore Majorana” – Brindisi, Italy, Centro San Viator – Sopuerta, Spain, Scoala Gimnaziala Comuna – Sacalaz, Romania and Agrupamento de Escolas dra Laura Ayres – Quarteira, Portugal - we create intellectual products for the purposes of Inclusivity in School. Through them, with the help of Index for Inclusion, we find tools for an individual approach to each child and student. This increases their motivation to attend classes significantly and successfully complete their education.

“ALL IN SCHOOL” project will be presented on Monday, November 29, 2021, from 14.00 in the school forum, as well as the results of the first two groups of intellectual products (part of four in total), which have been realized up to now.

The discussion is open to the outside public, including representatives of local authorities, education, culture, local communities, parents of students, principals and teachers from other schools and kindergartens in the Ovcha Kupel - district and Sofia.

The event will be held in full compliance with all anti-epidemic safety measures!

Проект REGENERART

2020-1-IT02-KA227-SCH-094954 ERASMUS +

REGENERART aims to promote art and creativity as innovative tools to increase the competences of secondary school teachers and students to re-think gender roles and stereotypes towards a more equal and inclusive society, free of gender-based violence against women and discriminations.

Проект Together we learn better. Inclusive schools for quality education in European context 2020-1-RO01-KA229-079994 ERASMUS +

Конкретните цели на проекта са:

 • развиване на креативност и артистични умения за поне 120 ученици и 60 учители от 6-те партньорски държави, участващи в мобилности, до края на учебната 2022-2023 г., за да се намали явлението преждевременно напускане на училище;

 • постигане на по-добро представяне на учениците в училище;

 • създаване на приятелска атмосфера в приобщаваща училищна среда, за да се осигури качествено образование;

 • насърчаване на европейските ценности (уважение, отговорност, равенство);

 • развиване на специфични компетенции с цел осъществяване на устойчиви дейности;

 • предотвратяване на дискриминацията и социалната, етническа и религиозна сегрегация, оптимизиране на самочувствието на учениците в риск;

 • насърчаване на създаване на демократични нагласи в Европа без граници и предразсъдъци;

 • обогатяване на културните знания на най-малко 120 ученици и 60 учители от 6-те държави, участващи в това партньорство, с цел развитие на европейското измерение и насърчаване на междукултурния диалог, използването на нови цифрови технологии като метод за интеграция и мотивация на учениците да завършват обучението си;

 • да увеличим достъпа до трудовия пазар, както и интеграцията на ученици с учебни проблеми в образователния процес чрез генериране на творчески, неформален подход в европейски контекст.


COORDINATOR: Scoala Gimnaziala Petru Rares - Hirlau, ROMANIA ;


PARTNERS:


- 149 School "Ivan Hadjiiski"- Sofia, BULGARIA;

- Ali Kuscu Imam Hatip Ortaokulu - Istanbul, TURKEY;

- OOU "Dimkata Angelov Gaberot" - Kavadarci, REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA;

- 56th Primary School of Heraklion, GREECE;

- Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco - Catania, ITALY.


https://www.facebook.com/Together-We-Learn-Better-105967291297206/?ref=pages_you_manage


https://jordanmilkov2005.wixsite.com/mysite


Проект Wake up your School – become an active citizen!

2020-1-PL01-KA229-081719 ERASMUS +

Проектът е стратегическо партньорство между училища от четири държави.


COORDINATOR: Liceum Ogolnoksztalcace z Oddzialami Dwujezycznymi

im. Boleslawa Chrobrego w Gryficach, POLAND;

PARTNERS:

 1. 149 School Ivan Hadjiiski, Sofia, BULGARIA;

 2. OSU "Mirko Mileski", Kicevo, REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA;

 3. IIS Francesco Orioli, Viterbo, ITALY;


Проектът си поставя за цел да насърчи пълноценното включване на младите хора в оществения живот и засилването на усещането за общо европейско гражданство. Ще убедим участниците в проекта, че освен доброто образование отговорните граждани трябва да имат и своя активна позиция като я отстояват в обществото, с което на практика му помагат да се развива.


уеб сайт на проекта:

www.wuys.euПроект Soft skills, strong persons

2020-1-PT01-KA229-078502 ERASMUS +

Проектът е стратегическо партньорство по програма "Еразъм +" с продължителност 24 месеца.


COORDINATOR: Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, Vila Real, PORTUGAL;

PARTNERS:

 1. 149 School Ivan Hadjiiski, Sofia, BULGARIA;

 2. Liceo Classico, Scientifico e delle Scienze Umane Bonaventura Cavalieri, Verbania, ITALY;

 3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu, Biecz, POLAND.


Проектът е насочен към утвърждаването на меките умения като инструмент за развиване на емоционална интелигентност сред учениците. Ние вярваме, че това ще засили мотивацията за учене и за успешно завършване на средно образование. Също така се отделя специално внимание на усъвършенстването на умения по компютърни технологии и нивото на владеене на английски език.


Значима част от дейността на училището е да предлага нови хоризонти в развитието на своите ученици чрез активна работа по различни проекти с национално и европейско финансиране.

Ежегодно се организират общоучилищни турнири по различни видове спорт чрез проекти към Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта към Столичен общински съвет.

На проектна основа изградихме модерно оборудвана игротека за най-малките ученици.

Печелили сме проекти за подобряване на базата по информационни технологии и комуникации, както и за оборудване на кабинетите по химия, физика и биология.

От началото на учебната 2018/2019 година бяха поставени стотици шкафчета с индивидуално заключване за всички ученици от Начален и Прогимназиален етап по модул "Осигуряване на ученически шкафчета" на Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда". Целта е да се намали тежестта на ученическите раници.