Училището

В 149 Средно училище „Иван Хаджийски“ днес учат ученици от подготвителна група (5 и 6 годишни) до 12 клас. Учебният процес е съвременен и с високо качество. Целта ни е да поощряваме децата в техните силни страни и да им оказваме пълна подкрепа за преодоляване на възникналите обучителни затруднения.

Всяка година се организират много на брой извънкласни форми на обучение, практически уроци, както и посещения на обекти, свързани с учебното съдържание по изучаваните предмети.

В училището функционира успешно ученически съвет, който включва представители, избрани пряко от всички класове. Той дава своето мнение пред Педагогическия съвет на училището при обсъждане на важни за учениците въпроси и защитава техните интереси и права .

В училището ни работи екип за иновации, който разработи и предложи за утвърждаване иновации.

С решения № 391/17.07.2017 г. и №472/09.07.2018 г. на Министерски съвет на Република България 149 Средно училище „Иван Хаджийски“ беше признато за едно от малкото на брой иновативни училища. Иновацията  предвижда обръщане на вниманието към гражданското образование и по-специално към подготовката за активно гражданство през целия живот.

Изучава се като теория, но и практически се наблюдава работата на органите на местната и държавната власт.  

Иновацията в Начален етап е с акцент върху народните традиции, обичаи, песни и празници.