Извънкласни форми на обучение

За учебната 2020/2021 година предлаганите извънкласни дейности в 149 СУ "Иван Хаджийски" са както следва:

1. Английски език - за контакт тел. 0888149330;

2. Шахмат - за контакт тел. 0878607171 и 0876792200;

3. Танци - модерни - за контакт - тел. 0884970525;

4. Кикбокс - за контакт тел. 0884131463;

5. Футбол - за контакт тел. 0888908247;

6. Карате - за контакт тел. 0889547635;

7. Баскетбол - за контакт тел. 0878878902;

8. Фехтовка;

9. Народни танци - за контакт тел. 0876104943;

10. Художествена гимнастика - за контакт тел. 0899572432;

11. Приложни изкуства - за контакт тел. 0886460218 и 0877733495.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.10.2019 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

149 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ”

София-1632; ж.к. „Овча купел-2”; ул.”Иван Хаджийски” № 21; тел.: 02/956 15 49

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:

(Л. Василева)

КОНКУРС

За избор на изпълнители на извънкласни дейности в 149 Средно училище „Иван Хаджийски“

На основание Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с решение № 136 по Протокол №30/06.04.2017 г. и допълнени през 2018 г. от Столичен общински съвет, 149 СУ „Иван Хаджийски“ обявява конкурс за изпълнители на извънкласна дейности с начало новата учебна 2019/2020 година, както следва :

 • Художествена гимнастика;

 • Приложни изкуства.

І. Приемливи кандидати:

Физически или юридически лица.


ІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие;

 • Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;

 • Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата;

 • Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

 • Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност - до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;

 • Проект на договор, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него;

 • Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;

 • Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност - дипломи, удостоверения, сертификати и др.;

 • Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище - копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ;

 • Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;

 • Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност;

 • Социална отговорност - процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;

 • Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години.

ІІІ. Критерии за оценка на офертите:

 • Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните документи – максимален брой точки 25 (бакалавър-5 т, магистър – 10 т, допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата дейност – 15 т);

 • Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват избраната извънкласна дейност, доказан със съответните документи – максимален брой точки – 15 (без опит – 5 т, до 3 години – 15 т, над 3 години – 25 точки);

 • Програма за обучение на учениците – максимален брой точки – 20, който се образува по следните показатели – ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление – 10 т при пълно съответствие, 5 т при частично и 0 т при липсващо съответствие.

 • Индивидуална цена за обучение на ученик – максимален брой точки 20, който се определя по следната формула:

Брой точки = Най-ниската предложена цена х 20

Цената, предложена в офертата на участника


 • Социална отговорност – максимален брой точки 10 (10% деца, които ще ползват безплатно ИД – 5 т; 20% - 10 т.)

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

- Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

- Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

- Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

- Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

(1) В плик "А" се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително;

(2) В плик "Б" с надпис "Оферта" се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на чл. 9, ал. 8.

(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

- При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя входящ номер от дневника за входяща кореспонденция на училището с посочена дата, месец, година и час.

- Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените документи.

- Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите.

Срок за подаване на оферти:

От 15.10.2019 г. до 18.10.2019 г.- включително от 09.30 до 15.30 ч. в канцеларията

на училището на адрес София-1632, жк „Овча купел“-2, ул. „Иван Хаджийски“ №21, в указаните срокове.

За допълнителна информация – тел. (02) 9561549, моб. 0894442591 и е-mail: u_149coy@abv.bg

Отварянето на офертите ще стане на заседание на комисията на 22.10.2019 г. от 10.00 ч. в кабинета на заместник-директорите на училището.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15.07.2019 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

149 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ”

София-1632; ж.к. „Овча купел-2”; ул.”Иван Хаджийски” № 21; тел.: 02/956 15 49

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:

(Л. Василева)

КОНКУРС

За избор на изпълнители на извънкласни дейности в 149 Средно училище „Иван Хаджийски“

На основание Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с решение № 136 по Протокол №30/06.04.2017 г. и допълнени през 2018 г. от Столичен общински съвет, 149 СУ „Иван Хаджийски“ обявява конкурс за изпълнители на извънкласна дейности с начало новата учебна 2019/2020 година, както следва :

 • Кикбокс;

 • Карате;

 • Танци – модерен балет;

 • Футбол;

 • Шахмат;

 • Приложни изкуства;

 • Баскетбол;

 • Английски език;

І. Приемливи кандидати:

Физически или юридически лица.

ІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие;

 • Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;

 • Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата;

 • Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

 • Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност - до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;

 • Проект на договор, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него;

 • Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;

 • Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност - дипломи, удостоверения, сертификати и др.;

 • Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище - копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ;

 • Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;

 • Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност;

 • Социална отговорност - процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;

 • Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години.

ІІІ. Критерии за оценка на офертите:

 • Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните документи – максимален брой точки 25 (бакалавър-5 т, магистър – 10 т, допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата дейност – 15 т);

 • Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват избраната извънкласна дейност, доказан със съответните документи – максимален брой точки – 15 (без опит – 5 т, до 3 години – 15 т, над 3 години – 25 точки);

 • Програма за обучение на учениците – максимален брой точки – 20, който се образува по следните показатели – ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление – 10 т при пълно съответствие, 5 т при частично и 0 т при липсващо съответствие.

 • Индивидуална цена за обучение на ученик – максимален брой точки 20, който се определя по следната формула:

Брой точки =

Най-ниската предложена цена

х 20

Цената, предложена в офертата на участника

 • Социална отговорност – максимален брой точки 10 (10% деца, които ще ползват безплатно ИД – 5 т; 20% - 10 т.)

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

- Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

- Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

- Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

- Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

(1) В плик "А" се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително;

(2) В плик "Б" с надпис "Оферта" се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на чл. 9, ал. 8.

(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

- При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя входящ номер от дневника за входяща кореспонденция на училището с посочена дата, месец, година и час.

- Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените документи.

- Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите.

Срок за подаване на оферти:

От 17.07.2019 г. до 19.07.2019 г.- включително от 09.30 до 15.30 ч. в канцеларията

на училището на адрес София-1632, жк „Овча купел“-2, ул. „Иван Хаджийски“ №21, в указаните срокове.

За допълнителна информация – тел. (02) 9561549, моб. 0894442591 и е-mail: u_149coy@abv.bg

Отварянето на офертите ще стане на заседание на комисията на 22.07.2019 г. от 10.00 ч. в кабинета на заместник-директорите на училището.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Училището предлага разнообразни видове извънкласни форми на обучение, съобразени с интересите на учениците. В повечето от тях се развиват знания и умения, които ще бъдат от полза за тяхното физическо и интелектуално развитие. Те им помагат да постигат големи успехи в избраните области.

За учебната 2018/2019 година това са:

 • Шахмат;

 • Футбол;

 • Приложни изкуства;

 • Кикбокс;

 • Карате;

 • Танци;

 • Английски и Немски език;

 • Баскетбол.

Прикачени документи

PharosSchools_149 (1).png

MolbaStateSchools2020_Standard_149 (2).pdf