Извънкласни форми на обучение

За учебната 2020/2021 година предлаганите извънкласни дейности в 149 СУ "Иван Хаджийски" са както следва:

1. Английски език - за контакт тел. 0888149330;

2. Шахмат - за контакт тел. 0878607171 и 0876792200;

3. Танци - модерни - за контакт - тел. 0884970525;

4. Кикбокс - за контакт тел. 0884131463;

5. Футбол - за контакт тел. 0888908247;

6. Карате - за контакт тел. 0889547635;

7. Баскетбол - за контакт тел. 0878878902;

8. Фехтовка

9. Народни танци - за контакт тел. 0876104943;

10. Художествена гимнастика - за контакт тел. 0899572432;

11. Приложни изкуства - за контакт тел. 0886460218 и 0877733495.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.10.2019 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

149 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ”

София-1632; ж.к. „Овча купел-2”; ул.”Иван Хаджийски” № 21; тел.: 02/956 15 49

  

                                                                                  УТВЪРЖДАВАМ:

                                                                               ДИРЕКТОР:

                                                                                                       (Л. Василева)

 

 

КОНКУРС

За избор на изпълнители на извънкласни дейности в 149 Средно училище „Иван Хаджийски“

 На основание Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с решение № 136 по Протокол №30/06.04.2017 г. и допълнени през 2018 г. от Столичен общински съвет, 149 СУ „Иван Хаджийски“ обявява конкурс за изпълнители на извънкласна дейности с начало новата учебна 2019/2020 година, както следва :

 

 І. Приемливи кандидати:

 Физически или юридически лица.


 ІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 Заявление за участие;

 

ІІІ. Критерии за оценка на офертите:

Брой точки =  Най-ниската предложена цена                                         х 20

                        Цената, предложена в офертата на участника


Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

- Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

- Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

- Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

-  Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

(1) В плик "А" се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително;

(2) В плик "Б" с надпис "Оферта" се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на чл. 9, ал. 8.

(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

- При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя входящ номер от дневника за входяща кореспонденция на училището с посочена дата, месец, година и час.

- Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените документи.

- Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите.

 

 Срок за подаване на оферти:

От 15.10.2019 г. до 18.10.2019 г.- включително от 09.30 до 15.30 ч. в канцеларията

на училището на адрес София-1632, жк „Овча купел“-2, ул. „Иван Хаджийски“ №21, в указаните срокове.

 За допълнителна информация – тел. (02) 9561549, моб. 0894442591 и е-mail: u_149coy@abv.bg

Отварянето на офертите ще стане на заседание на комисията на 22.10.2019 г. от 10.00 ч. в кабинета на заместник-директорите на училището.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15.07.2019 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

149 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ”

София-1632; ж.к. „Овча купел-2”; ул.”Иван Хаджийски” № 21; тел.: 02/956 15 49

  

                                                                                  УТВЪРЖДАВАМ:

                                                                               ДИРЕКТОР:

                                                                                                           (Л. Василева)

 

КОНКУРС

За избор на изпълнители на извънкласни дейности в 149 Средно училище „Иван Хаджийски“

 На основание Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с решение № 136 по Протокол №30/06.04.2017 г. и допълнени през 2018 г. от Столичен общински съвет, 149 СУ „Иван Хаджийски“ обявява конкурс за изпълнители на извънкласна дейности с начало новата учебна 2019/2020 година, както следва :

 І. Приемливи кандидати:

 Физически или юридически лица.

 ІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 Заявление за участие;

ІІІ. Критерии за оценка на офертите:

Брой точки =

Най-ниската предложена цена

х 20

Цената, предложена в офертата на участника

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

- Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

- Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

- Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

-  Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

(1) В плик "А" се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително;

(2) В плик "Б" с надпис "Оферта" се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на чл. 9, ал. 8.

(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

- При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя входящ номер от дневника за входяща кореспонденция на училището с посочена дата, месец, година и час.

- Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените документи.

- Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите.

 

 Срок за подаване на оферти:

От 17.07.2019 г. до 19.07.2019 г.- включително от 09.30 до 15.30 ч. в канцеларията

на училището на адрес София-1632, жк „Овча купел“-2, ул. „Иван Хаджийски“ №21, в указаните срокове.

 За допълнителна информация – тел. (02) 9561549, моб. 0894442591 и е-mail: u_149coy@abv.bg

Отварянето на офертите ще стане на заседание на комисията на 22.07.2019 г. от 10.00 ч. в кабинета на заместник-директорите на училището.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Училището предлага разнообразни видове извънкласни форми на обучение, съобразени с интересите на учениците. В повечето от тях се развиват знания и умения, които ще бъдат от полза за тяхното физическо и интелектуално развитие. Те им помагат да постигат големи успехи в избраните области.

За учебната 2018/2019 година това са:

Прикачени документи

PharosSchools_149 (1).png

MolbaStateSchools2020_Standard_149 (2).pdf