Седмично разписание

Седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2022/2023г.

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИ ЧАСОВЕ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ (ЗПУО, ЧЛ.263, АЛ.3)

1. Обучението в училището се осъществява в дневна форма на едносменен режим на работа.  За  всички ученици от начален етап  е осигурена възможност за целодневна организация на учебния ден /ЦОУД/.  В училището има възможност за обучение и в индивидуална, комбинирана и самостоятелна форми на обучение, приложими съгласно изискванията на ЗПУО.

2. Училището е отворено в работни дни от 8,00 ч. до 18:00 ч.

3. Учебните занятия започват в 8,00 и приключват в 18:00 ч. , съгласно седмичното разписание.

4. Учебните часове са със следната продължителност:

 I - IV клас – 35 минути

 V – XII клас – 40 минути

5. Междучасията се обявяват с училищен звънец

6. Работното време на работещите в училище е 8 часа дневно, съгласно чл.136 от КТ.

7. Учителите се явяват на работа 15 мин. преди започване на първия учебен час. Изпълняват задълженията си, съгласно длъжностната характеристика и дежурят по утвърден от ръководството график.

8. Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни характеристики.

С настоящият дневен режим са запознати всички членове на педагогическия колектив на заседание на ПС.