Седмично разписание

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

1. Обучението в училището се осъществява в дневна форма в едносменен режим на работа.

2. Училището е отворено в работни дни от 8,00 ч. до 16,00 ч.

3. Учебните занятия започват в 8,30 и приключват в 15,10, съгласно седмичното разписание за една смяна.

4. Учебните часове са със следната продължителност:

I- IV клас – 35 минути

V – XII кла – 40 минути

5. Междучасията се обявяват с училищен звънец

6. Работното време на работещите в училище е 8 часа дневно, съгласно чл.136 от КТ:

7. Учителите се явяват на работа 15 мин. преди започване на първия учебен час. Изпълняват задълженията си, съгласно длъжностната характеристика и дежурят по утвърден от ръководството график.

8. Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни характеристики.

С настоящият дневен режим са запознати членовете на педагогическия колектив на заседание на ПС с Протокол №............................. г.